PROGRAM 2022

 

Thursday 27.1.2022

Selvä Pyy

Rouhe

Well

Ravintola Poro

Kappeli

Y1

Friday 28.1.2022

Saturday 29.1.2022

Sunday 30.1.2022

Äkäshotelli

Rouhe

Well

Ravintola Poro

Kellokas-sali

Kappeli

Y1

Velhon Kota